62 / 100

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Βουλγαρία.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς το δημόσιο τομέα.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις μεταφοράς τεχνολογίας,
παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και προώθηση προς τον πελάτη τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν.
• Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά έργα.
• Εκπόνηση προτάσεων συμμετοχής σε κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαχείριση της υλοποίησης τους.
• Πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων.
• Μελέτες Σκοπιμότητας, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Συγχωνεύσεων, Μεταστεγάσεων, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.
• Μελέτες στρατηγικής σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (Έρευνα, Τεχνολογική και Βιομηχανική Ανάπτυξη, Καινοτομία, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός).
• Κλαδικές Μελέτες και Έρευνα Αγοράς.
• Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας ISO9000, 22000, 14000.
• Εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
• Διαχείριση αναπτυξιακών σχεδίων προς όφελος επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Μελέτες αποτίμησης αναπτυξιακών σχεδίων (Βιομηχανία, Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία, Εκπαίδευση)
• Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά
θέματα.
• Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις – πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Παροχή δομημένης πληροφόρησης και στοχευμένης τηλεειδοποίησης με αξιοποί-ηση σύγ¬χρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
• Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
• Εκδόσεις σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνία


Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Τα εταιρικά νομικά ή λογιστικά θέματα μπορεί να είναι περίπλοκα, οι ειδικοί μας είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν να σας ενημερώσουμε για κάθε πτυχή που αφορά το θέμα σας.


+306943101107

+359876802077